लेले कुलनाम धारक व्यक्ती सुची

 

 

                                                                                                               1)    व्यक्ती सुची       

                                                                                                               2)     लेले पुरुष व्यक्ती सुची            ( Unique Identification Number )

                                                                                                              3)     लेले माहेरवाशीण व्यक्ती सुची      ( Unique Identification Number )

                                                                                                              4)     लेले सासूरवाशीण व्यक्ती सुची      ( Unique Identification Number )