p> 

p

Back Family Photos Gharane 06

अनिल व सौ. अनुया

  दत्तात्रय नारायण सुधा दत्तात्रय

   राजाराम रामकृष्ण      गजानन राजाराम

राय साहेब हि पदवि बनारस येथिल राजाराम रामकृष्ण यांना सन 1924 रोजी गव्हर्नर जनरल ऑ॑॑फ इंडिया कडुन बहाल करण्यात आली.

                 

गोविंद राजाराम                      इंदिराबाई गोविंद