Back Family Photos - Gharane 16

  कै. भगवंत गोपाळ लेले, वकील, खरगोण,(म.प्र.) यांच्या नातवांच्या मुंजीसमयीचा (1971) फोटो.