कार्यकारीणी मंडळ सन 2017 ते 2022

       

अध्यक्ष:
श्री
.  रामचंद्र दत्तात्रय लेले
मो.: 0
98203 62150

 

उपाध्यक्ष:
श्री
. विष्णू रामचंद्र लेले
मो.: 093715 95597/70202 48895
ईमेल:

 

कार्याध्यक्ष:
श्री
. भास्कर वामन लेले
मो.: 098500 85959
ईमेल: bhaskarlele@gmail.com

कार्यवाह:
श्री
. श्रीकांत वसंत लेले
मो.:
80971 80798
ईमेल: lelehitwardhak@gmail.com

कोषाध्यक्ष:
श्री
. विनायक कृष्णाजी लेले
मो.:
98200 43249
ईमेल: vinayaklele1812@gmail.com

सहकार्यवाह:
सौ.नीता गोविंद लेले
मो.:
98811 04667
ईमेल:

सहकोषाध्यक्ष
श्री. प्रकाश दिनकर लेले
मो.: 98201 36710
ईमेल: pradlele@gmail.com

            

 

कार्यकारीणी सादस्य
सौ. माधवी श्रीकांत लेले
मो.: 0
98333 02878

 

कार्यकारीणी सादस्य
सौ. ज्योति भास्कर लेले
मो.: 0
98810 46416
ईमेल: jyotilele@yohoo.co.in

 

कार्यकारीणी सादस्य
श्री
. नरहर शंकर लेले
मो.: 098819 96504
ईमेल:

 

कार्यकारीणी सादस्य
श्री
. भय मधुसूदन लेले
मो.:
098693 60609
ईमेल:

 

कार्यकारीणी सादस्य
श्री
. अरविंद कृष्णाजी लेले
मो.:
98900 40799
ईमेल: aklele@hotmail.com

 

कार्यकारीणी सादस्य
श्री
. सुभाष भास्कर लेले
मो.:
94263 24156
ईमेल:

कार्यकारीणी सादस्य
श्री. श्रीकांत यशवंत लेले
मो.: 94047 93208
ईमेल:

 

कार्यकारीणी सादस्य
श्री
. विजय नारायण लेले
मो.:
090963 21890
ईमेल:

 

कार्यकारीणी सादस्य
श्री
. आनंद दत्तात्रय लेले
मो.:
077760 15333
ईमेल:

 

कार्यकारीणी सादस्य
श्री. अमेय अनिल लेले
मो.: 080877 59688
ईमेल:  

__________________________________________________________________________________