मुंबई संपर्क:

श्री. श्रीकांत वसंत लेले
बी-20, चांगुणा,
सारस्वत बॅंकेसमोर,
स्टेशन रोड, कळवा,
जिल्हा ठाणे, महाराष्ट्र - 400 605.

मो.: 098921 59859
ईमेल: lelehitwardhak@gmail.com

पुणे संपर्क:

श्री. भास्कर वामन लेले
मातृ-स्मृती, 484/101,
मित्रमंडळ को. ऑ. हौ.सो.,
पर्वती, पुणे,
महाराष्ट्र - 411 009.

मो.: 098500 85959
ईमेल: bhaskarlele@gmail.com