Family Tree
Lele Gharane No. 11
VELNESHWAR - PADGHAVLI

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Krushn Raghunath Narayan Shivram Bhaskar
Anant (Aanand) Babuji (Ramchandra) Manu
Sakhu
Venu
Trambak Awadi
Baya
Padmakar
Dinkar
Dattatray Trambak Kishor
Mahadeo
Sadashiv Krushnaji Anant

Govind Purushottam Prabhakar Prashant Anisha
                    Prachi      
                  Sudha        
                  Girish        
Madhusudan
Vinayak
Shankar
Sadashiv
Nilakanth
Madhav
Mukund
Gajanan
Shripad
Narayan Dattatray
Ramchandra
Vishnu Chintamani
Jayant
Sakharam
Ganesh
Laxman (Appa) Gopal Damodar Laxman
Shivram Vishwanath
Gajanan
Sadashiv
Madhukar
Yashwant
Sudhakar
Arun
Vaman
Narayan Krushnaji Prabhakar
Govind
Vishnu
Purushottam
Govind
Ganesh
Raghunath Vishwanath
Krushn
Ramchandra Padharinath Krushn
Laxman
Anant