Family Tree
Lele Gharane No. 13
VELANESHWAR - ASANGI

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Narayan Shivram Mai
Hari Godavari
Krushna
Yamuna (Janaki)
Kashi
Sundara (Radha)
Shiu (Radha)
Narayan Bahina
Shivram
Vinayak
Govind Balkrushna
Tara (Sita)
Ganesh
Shivram
Vishnu Ambu (Indumati)
Sonu (Sarswati)
Dattatray Tangu (Ganga)
Hanumant Mohan
Subhash (Arvinda)
Sadashiv