Family Tree
Lele Gharane No. 1
7
Vade - Padel

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Ramchandra Krushnabhant Bhikaji Raghunath Ramchandra                  
        Govind                  
        Vasudev Bayo                
-         Yesu
(Laxmi)
               
          Aawadi
(Sita)
               
          Thaku
(Janaki)
               
          Krushnaji Manda              
            Vinayak
(Govind)
Vivek            
              Nikhil            
          Ramchandra
(Ganpati)
Indumati
(Usha)
             
            Madhav              
            Vishwas Vikrant            
              Anuja            
            Ashok              
          Yamuna
(Indirabai)
               
    Vasudev