Family Tree
Lele Gharane No. 24
Chindar - Munage

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Tukaram Shankar Krushnabhat
(Tatn)
Balnbhat Sakhu                  
        Uma                  
        Narayan Navadi                
          Vinayak Govind              
            Gopal              
            Balkrushna              
            Godavari              
            Sumati              
      Laxman Dhaknbhat Purushottam Vishnu Nalini            
              Prabhakar            
              Shreekrushna            
            Kashi
(Laxmi)
             
            Vaman              
            Laxman              
            Vasudev              
      Chintamani
(Appa)
Dwarka                  
        Baya                  
        Thaku
(Anandi)
                 
        Hari Bhaskar                
          Awadi                
          Indumati                
          Gajanan Mukund Apurva            
              Pranav            
            Shubhada              
            Manisha              
          Sudhakar                
          Yashwant                
      Tukaram Awadi
(Yamuna)
                 
        Damodar Shankar Damodar              
            Mandakini              
          Ganesh Yamuna              
          Hari                
          Vishwanath Anant              
            Bebi              
            Malati              
            Vasant Nilesh            
              Mahesh Varda          
          Tukaram Sushila              
          Ramchandra                
        Ganesh                  
      Govind