Family Tree
Lele Gharane No. 27
Mithbav - Malgaon

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Keshav Dhondo Vishnu Dhondo Ganesh                  
      Damodar Amba
(Laxmi)
                 
        Durga
(Parvati)
                 
        Vishnu Kusum                
      Hari Chandrabai                  
        Keshav                  
      Bhikaji