Family Tree
Lele Gharane No. 29
Tulas - Ichalkaranji

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Bhaskar Govind Narsinh Viththal Godavari                  
        Bhaskar Narhari Kashi
(Uma)
             
            Ambu
(Saraswati)
             
            Mathura
(Kamala)
             
            Shankar              
            Indumati              
          Ganesh Yoga
(Ganga)
             
            Godavari
(Gauri)
             
            Durga
(Sushila)
             
            Mahadev
(Vasant)
Vijaya            
              Govind
(Arun)
Tanvi          
              Nilkanth Uttara          
                Gaurav          
            Chintamani Lakshman
(Uday)
Santosh          
                Sangeeta          
              Gopal
(Ulhas)
Vaishali          
                Govardhan          
          Vasudev Padmavati              
            Daya              
            Ruchi              
          Krushnaji Yamuna              
            Vinayak Pramod Girish          
                Girija          
              Darshana            
              Umesh            
            Minakshi              
            Pandurang              
            Keshav Prasad Avani          
              Medha            
              Rupali            
          Krushna(Saraswati)                
          Dwarka(Rakhma)                
      Ramchandra Vishnu                  
        Shripad                  
    Narayan