Family Tree
Lele Gharane No. 35
Malwan - Sangali

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Keshav Vithal Bhikambhat
(Keshav)
Narayan                    
      Hari                    
      Vithal Krushnabhat                  
        Bal                  
        Ramchandra Vishnu Sadashiv              
            Ganesh Narayan            
              Keshav            
              Durga
(Amba)
           
            Varanasi
(Yamuna)
             
            Govind              
            Gopal              
            Ramchandra              
            Laxman              
          Vithal                
  Shivbhat Govind Bal                    
    Gopal                      
  Ganesh Raghunath                      
    Vishnu