Family Tree
Lele Gharane No. 36
Munage

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Ganesh Anant Vasudev Vishnu Venkatesh Yamuna
(Rakhama)
               
          Mankarnika                
          Vishnu                
        Nilkanth                  
        Shankar                  
      Balwant                    
      Hari Hanumant                  
        Narsinh                  
      Mahadev Laxmanbhat