Family Tree
Lele Gharane No. 38
Shreegonde - Pune

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Aabaji Bapuji                        
    Bhaskar                      
    Ganesh Krushna
(Annapurna)
                   
      Bhalchandra Ambu
(Rama)
                 
        Pandurang Chandrabhaga                
          Prabhavati                
          Tara                
          Shripad
(Sharad)
               
          Narayan
(Chandu)
               
        Chingu                  
        Godavari
(Parvati)
                 
    Keshav Mai                    
      Kashi                    
      Yesu                    
      Govind