Family Tree
Lele Gharane No. 40
Sangli - Nagpur

14 Generations Record


1st

2nd

3rd

4th

5th

6th

7th 8th 9th 10th

11th

12th

13th 14th
Dattatray Shripad Awadi                      
    Mahadev Ganesh Shripad                  
        Manohar                  
        Suryakant                  
        Mahadev                  
    Dhondopant Vithal Vinayak Kanchan
(Jyoti)
               
          Kedar                
        Narayan Vaishali
(Sharvari)
               
          Dipali
(Pallavi)
               
          Vishakha
(Neeta)
               
          Girish                
      Ramchandra                    
    Dattatray